นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 095-0049571

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(สำนักปลัด)
5 มกราคม 2565 15:01
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
ไพล์เอกสาร : NF2201120303208789.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13