นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(สำนักปลัด)
28 ธันวาคม 2565 14:34
O10 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

Privacy Policy


จัดทำเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565


                    องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ดังนี้


                    การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

                    1. เพื่อการความสะดวก ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ได้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่ หรือสถานที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

                    2. ในกรณีที่ท่านมีความจำเป็นต้องสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Gender) อายุ (Age) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) ที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)           3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้บริการ ได้เข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)            4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จึงขอแนะนำให้ท่าน ดำเนินการตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์อื่นดังกล่าวได้ และจะไม่ขอรับผิดชอบอย่างใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ได้ปฏิบัติการ หรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่เว็บไซต์อื่นดังกล่าวได้ประกาศไว้  -2-


                    การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

                    1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการ หรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เท่านั้น

                    2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปจำหน่าย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

                    3. ในกรณีที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ หรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและกำหนดข้อห้ามในลักษณะมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรม หรือกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ด้วย


                    สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

                    เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้ หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามก็ได้ โดยกรอกความจำนงดังกล่าวไว้ เพื่อแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้ทราบในหน้าเว็บ www.tangam.go.th               

                    การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

                    เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัย สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย สำหรับข้อมูล ด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูล เช่น ใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol ฯลฯ ที่มีความปลอดภัย เป็นต้น         

                    การใช้คุกกี้ (Cookies) “คุกกี้คือ ข้อมูลที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ คุกกี้ก็จะทำให้เว็บไซต์ www.tangam.go.th สามารถบันทึก หรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ คุกกี้นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ คุกกี้นั้น ทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ คุกกี้แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ คุกกี้จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ หรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อาจจะนำข้อมูลที่ คุกกี้ได้บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ เพื่อวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เพื่อประกอบการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ต่อไป


-3-


                    การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                    องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อาจทำการปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ขอแนะนำผู้ใช้บริการว่าควรอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือได้มีการใช้บริการจากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ยินดีตอบข้อสงสัยเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้       

                                                   องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

                                                   หมู่ที่ 13 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160                                                 โทรศัพท์ 0 5500 9920 ต่อ 12 โทรสาร 0 5500 9920 ต่อ 13                                              เว็บไซต์ www.tangam.go.th

                                               

ไพล์เอกสาร : NF2212290237378784.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13