นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(สำนักปลัด)
11 เมษายน 2566 15:38
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
C:\Users\Admin\Documents\O41 ประมวลจริยธรรม UPDATE 11-4-66
ไพล์เอกสาร : NF2304260714234593.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13