นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

งานกิจการสภา

(สำนักปลัด)
22 ธันวาคม 2566 10:55
รายงานการประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 วันที่ 22 ธันวาคม 2566
ไพล์เอกสาร : NF2406041056167764.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13