นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

งานกิจการสภา

(สำนักปลัด)
28 กันยายน 2565 13:24
รายงานการประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2565 วันที่ 28 กันยายน 2565
ไพล์เอกสาร : NF2306070126207091.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13