นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น


ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมู่ 1
 1. นางน้ำค้าง เม่นสิน     บ้านเลขที่  22/1 อายุ  67 ปี  ประเภทนวดแผนไทย
 2. นายสมนึก อยู่ตา    บ้านเลขที่  8/1    อายุ  68 ปี  ประเภทจักสาน
 3. นายวีรเดช เรียนหมี    บ้านเลขที่ 289 อายุ 70 ปี ประเภทศิลปวัฒนธรรม
หมู่ 2
-
มู่ 3
 1. นายโพธิ์ โตน้อย   บ้านเลขที่  205  อายุ  -  ปี   ประเภทไม้กวาดทางมะพร้าว
 2. นายรื่น คงดี    บ้านเลขที่  15  อายุ  -  ปี   ประเภทจักสาน
 3. นางสุวรรณ โตน้อย   บ้านเลขที่  205 อายุ  -  ปี   ประเภทจักสาน
 4. นาวไสว คงดี    บ้านเลขที่  15  อายุ  -  ปี  ประเภทจักสาน
 5. น.ส.สังเวียน คนดี    บ้านเลขที่  15  อายุ  -  ปี  ประเภทจักสาน
 6. นายสนัด สละมุณี   บ้านเลขที่  18/1  อายุ  -  ปี  ประเภทไม้กวาดทางมะพร้าว
 7. นายโรย อ่ำอ่วม   บ้านเลขที่  16  อายุ  -  ปี  ประเภทจักสาน
 8. นายชาญ สมเดช   บ้านเลขที่  193/1  อายุ -   ปี  ประเภทช่างตีเหล็ก
 9. นายสุรินทร์ แก้วทิม   บ้านเลขที่ 268  อายุ -  ปี  ประเภทถักแห
 10. นายสี  โตน้อย   บ้านเลขที่  5  อายุ -  ปี  ประเภทงานช่างไม้
 11. นายพลิ้ว ม่วงเฟื่อง  บ้านเลขที่ ½  อายุ -  ปี  ประเภทการทำขนมไทย
 12. นางล้อม ม่วงเฟื่อง  บ้านเลขที่ ½  อายุ -  ปี  ประเภทการทำขนมไทย
 13. น.ส.น้ำหน่า เหม็นเกิด  บ้านเลขที่ 4  อายุ -  ปี  ประเภทการทำขนมไทย
 14. นางหยัน จงพ่วง   บ้านเลขที่ 70/2  อายุ-  ปี ประเภทการทำขนมไทย
 15. นายทัศนัย สิงห์ลี   บ้านเลขที่  242  อายุ -  ปี ประเภทงานช่างไฟฟ้า
 16. นายสำรอง  ฤทธิ์จีน   บ้านเลขที่  117  อายุ -  ปี ประเภทช่างไม้และก่อสร้าง
 17. นายจำรัส อิ่มหมี   บ้านเลขที่  268 อายุ -  ปี  ประเภทช่างไม้และก่อสร้าง
 18. นายมานพ บัวมา    บ้านเลขที่  40 อายุ -  ปี  ประเภทซ่อมเครื่องยนต์
มู่ 4
 1. นายสถาพร  ปานมี    บ้านเลขที่   182/1  อายุ  61  ปี  ประเภทศิลปวัฒนธรรม
 2. นายประทีป   บุญเทียน    บ้านเลขที่  35/1   อายุ  -  ปี  ประเภทรักษากระดูกด้วยน้ำมันงา
 3. นายพนม    จันทร์คง    บ้านเลขที่  189   อายุ -   ปี  ประเภทพ่นเส้นแบบโบราณ
 4. นางพาน    แก้วดี    บ้านเลขที่  1/1   อายุ -   ปี  ประเภทตำยาสมุนไพร
 5. นายรวม   คงเอี่ยม   บ้านเลขที่  211   อายุ  -  ปี  ประเภทการจักสานเข่ง
 6. นางทองล่วน  ทองเนียม   บ้านเลขที่  37/1  อายุ   -  ปี  ประเภทดูหมอไพ่ยิปซี
 7. นายจุน   ทองเนียม   บ้านเลขที่  37   อายุ  -  ปี  ประเภทเป็นช่างไม้
 8. นางสำเภา   บางสีองค์   บ้านเลขที่  57   อายุ -  ปี  ประเภทสานหมวกด้วยไม้ไผ่
 9. นายชัยกิจ   อุ่นวงค์   บ้านเลขที่  226   อายุ -  ปี  ประเภทจักสานตะกร้า,เข่ง
 10. นายเสวก   ชูวงษ์    บ้านเลขที่  17   อายุ  - ปี  ประเภทน้ำตาลแปรรูป
มู่ 5
 1. นายฉลอง   ฤทธิ์จีน   บ้านเลขที่ 16  อายุ  84 ปี  ประเภทหัตกรรม
 2. นางสมบูรณ์  หาญน้อย  บ้านเลขที่ 10  อายุ  81 ปี  ประเภทหัตถกรรม
 3. นายดี    คำมีมา   บ้านเลขที่ 56  อายุ  57 ปี  ประเภท  ศิลปวัฒนธรรม
มู่ 6
 1. นายประจวบ ทองพูล    บ้านเลขที่ 64  อายุ 65 ปี   ประเภทเกษตรผสมสาน
 2. นายสนาม พุกไชยนาม    บ้านเลขที่ 303  อายุ 61 ปี    ประเภทจักสานไม้ไผ่
มู่ 7
 1. นายเที่ยง ตุ้มเรือง   บ้านเลขที่  189  อายุ  72  ปี  ประเภท  ดนตรีไทย (ปี่)
 2. นางก้าน อุ่นวงค์   บ้านเลขที่  43  อายุ  57  ปี  ประเภท  นวดแผนโบราณ
 3. นายประจวบ น้อยเดช   บ้านเลขที่  4  อายุ  56  ปี  ประเภท  ช่างไม้
มู่ 8
 1. นายเวง ธูปบูชา    บ้านเลขที่  128/1  อายุ  68 ปี  ประเภทจักสาน
 2. นายเสวย ฉัตรแก้ว    บ้านเลขที่  129  อายุ  72 ปี   ประเภทจักสาน
 3. นางสนอง ธูปบูชา    บ้านเลขที่  27  อายุ  39 ปี   ประเภทจักสาน
 4. นายสุทน ดายี่    บ้านเลขที่  66/1  อายุ  51 ปี   ประเภทหมอน้ำมัน
มู่ 9
 1. นายยอม ไมตรีจิตร  บ้านเลขที่ 3   อายุ  78 ปี  ประเภท ดนตรีไทย
 2. นายสมศักดิ์ เสือคง   บ้านเลขที่ 32   อายุ  48 ปี  ประเภท งานเหล็กทุกชนิด
 3. นายฉิม อยู่ตาล   บ้านเลขที่ 11   อายุ  53 ปี  ประเภท งานจักสานงานไม้ไผ่
 4. นายชื้น ไชยมี   บ้านเลขที่ 115   อายุ  67 ปี  ประเภท  ช่างทำบ้าน
 5. นายสมชาย ไชยมี   บ้านเลขที่ 99   อายุ  59 ปี  ประเภท  ช่างทำบ้านไม้ บ้านปูน
มู่ 10
 1. นายสาย กุลคง    บ้านเลขที่ 59/1  อายุ 69 ปี    ประเภทหมอพ่นเส้น.
 2. นางนกหวีด อุ่นวงค์    บ้านเลขที่   32  อายุ 66 ปี  ประเภทยาสมุนไพร
 3. นางชลอม อุ่นวงค์    บ้านเลขที่  190  อายุ 56 ปี  ประเภทหมอดูคนทรง
 4. นายสด กุลคง    บ้านเลขที่  59/2  อายุ 67 ปี  ประเภทจักรสานไม้ไผ่
มู่ 11
 1. นายเต็ม อุ่นวงค์    บ้านเลขที่ 35   อายุ 79 ปี  ประเภทสานกระบุงลายโบราณ
 2. นายพ่วง อุ่นวงค์    บ้านเลขที่ 54/1  อายุ 64 ปี  ประเภทเกลื่อนฝี   พ่นตาแดง
 3. นายตุ๋ย อุ่นวงค์   บ้านเลขที่ 41/1  อายุ 69 ปี   ประเภทรักษาเกี่ยวกับสุนัขกัด
 4. นางพา โกษากรณ์    บ้านเลขที่ 191   อายุ 57 ปี   ประเภทร่างทรง บายศรี
มู่ 12
 1. นายไพทูรย์ พุทธโกศล    บ้านเลขที่  - อายุ - ปี   ประเภทจักสานไม้ไผ่
 2. นายชะลอ รัศมี    บ้านเลขที่ - อายุ    - ปี   ประเภทจักสานไม้ไผ่
 3. นายประเสริฐ เทียนหลำ    บ้านเลขที่ - อายุ - ปี   ประเภทประเพณีวัฒนธรรม
 4. นางวิเชียร หลงแขก    บ้านเลขที่ - อายุ    -   ปี   ประเภทขนมไทย
มู่ 13
 1. นายวอน เนียมมา    บ้านเลขที่  275  อายุ  64  ปี  ประเภทจักสานตะเข่ง , สุ่มไก่
 2. นายบุญเรือง แชมี    บ้านเลขที่  280   อายุ  50  ปี  ประเภทพ่นตะพ้านเด็กแรกเกิด
 3. นางเหลี่ยม ธูปบูชา   บ้านเลขที่ 107/1  อายุ  62  ปี   ประเภทจับเส้น


ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

   1. ประเพณีการแข่งขันเรือยาวประเพณี
   2. การทำบุญกลางบ้าน
   3. การรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
   4. การละเล่นพื้นบ้าน
   5. วันลอยกระทง
   6. งานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ


องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13