นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 095-0049571

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ รายการ จำนวน (ราย)
1 ภาษีบำรุงท้องที่ 2,651
2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ร้านค้า) 81
3 ภาษีป้าย 7
4 ผู้มาติดต่อเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 980
5 ผู้มาติดต่อเรื่องเบี้ยยังชีพผู้พิการ 124
6 ผู้มาติดต่อเกี่ยวกับการส่งเอกสารเด็กแรกเกิด 26
7 ผู้มาติดต่อเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน 320
8 ขออนุญาตใช้น้ำ 1
9 ขออนุญาตก่อสร้าง 15
10 รับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 0
11 รับเรื่องร้องทุกข์ 12
12 รับแจ้งการขุดดิน ถมดิน 1
13 รับจดทะเบียนพาณิชย์ 9
รวม 4,227


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ รายการ จำนวน (ราย)
1 ภาษีบำรุงท้องที่ 2,651
2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ร้านค้า) 81
3 ภาษีป้าย 7
4 ผู้มาติดต่อเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,019
5 ผู้มาติดต่อเรื่องเบี้ยยังชีพผู้พิการ 147
6 ผู้มาติดต่อเกี่ยวกับการส่งเอกสารเด็กแรกเกิด 20
7 ผู้มาติดต่อเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน 350
8 ขออนุญาตใช้น้ำ 13
9 ขออนุญาตก่อสร้าง 6
10 รับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 0
11 รับเรื่องร้องทุกข์ 12
12 รับแจ้งการขุดดิน ถมดิน 0
13 รับจดทะเบียนพาณิชย์ 1
รวม 4,307


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ รายการ จำนวน (ราย)
1 ภาษีบำรุงท้องที่ 20
2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ร้านค้า) 10
3 ภาษีป้าย 10
4 ผู้มาติดต่อเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 300
5 ผู้มาติดต่อเรื่องเบี้ยยังชีพผู้พิการ 147
6 ผู้มาติดต่อเกี่ยวกับการส่งเอกสารเด็กแรกเกิด 20
7 ผู้มาติดต่อเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน 99
8 ขออนุญาตใช้น้ำ 2
9 ขออนุญาตก่อสร้าง 17
10 รับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 0
11 รับเรื่องร้องทุกข์ 7
12 รับแจ้งการขุดดิน ถมดิน 0
13 รับจดทะเบียนพาณิชย์ 1
รวม 633

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13