นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

วิสัยทัศน์และพันธกิจวิสัยทัศน์ / การพัฒนา

ตำบลปลอดยาเสพติด เศรษฐกิจดี วิถีพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


พันธกิจหลักการพัฒนา


1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
2.  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปา
3.  การก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอื่น ๆ
4.  การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน  สะพาน  เกาะกลางถนน  และพื้นที่สองข้างทาง
5.  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการจราจร
6.  การส่งเสริมและสนับสนุนการลดอุบัติเหตุ
7.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นม าตรฐาน
8.  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาควา มยากจน  ปัญหายาเสพติดและปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ
9.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อย
10.  การส่งเสริมและสนับสนุน  การอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน
11.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน ้าที่ของพลเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ
12.  การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา และการพัฒนากีฬาด้านต่างๆ
13.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและสนใจดูแล สุขภาพของตนเอง
14.  การส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
15.  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคี
16.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพ ัฒนาอาชีพ
17.  การพัฒนามาตรฐานสินค้าและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหน ึ่งผลิตภัณฑ์
18.  การจัดตั้งตลาดกลางจำหน่ายสินค้าทางเกษตรและอื่นๆ
19.  การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางเกษตรและการแปรรูปสินค้าเ กษตร
20.  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน
21.  การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่างๆ
22.  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ
23.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
24.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันน้ำท่วมและมีการแก้ไ ขปัญหาภัยแล้ง
25.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย  ของเสียและของเหลือใช้แบบครบวงจร
26. การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแว ดล้อม
27.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
28.  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
29.  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและให้มีการจัดการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
30.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึ กษา  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
31.  การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพควา มโปร่งใส  รวดเร็ว  และถูกต้องตามกฎหมาย
32.  การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและกลไกการ ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
33.  การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เค รื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติราชการ
34.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม  โครงการที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  นโยบายจังหวัด  นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ของชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
35.  การรองรับภารกิจที่ถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ
36.  การส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
37.  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.2 ค และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
38.  การส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13