นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ศักยภาพของท้องถิ่น


ศักยภาพของท้องถิ่น

  1. เส้นทางสายท่างาม – โป่งแค   เป็นเส้นหลักที่ใช้เดินทางไปเขื่อนแควน้อย บำรุงแดน   (2)  วัดเสนาสน์ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีอายุกว่า 1,000 ปี  ซึ่งมีประชาชน และนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและนมัสการเป็นประจำ  และมีต้นตะเคียนยักษ์  ซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปมาเยี่ยมชม เป็นจำนวนมา
  2. เป็นแหล่งศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการผลิตข้าวของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น  ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคขุน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านหัวคงคา  ตำบลท่างาม  อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก
  3. ตัวอย่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6  บ้านเขาไร่ศรีราชา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13