นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

คำถามที่พบบ่อย (Q & A)

คำถาม : การยื่นคำขอเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
คำตอบ :

เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง)                    จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาสูติบัตรเด็ก                                                                    จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาสมุดเล่มสีชมพูหน้าแรกที่มีข้อมูลเด็ก                                   จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (กรุงไทย/ธ.ก.ส./ออมสิน)                         จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน                                          จำนวน 1 ใบ
(กรณีที่คนในครัวเรือนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนังานบริษัท)
6. - สำเนาบัตร อ.ส.ม.                                                                (ผู้รับรองคนที่ 1)
    
- สำเนาบัตรข้าราชการของผู้ใหญ่บ้าน                                         (ผู้รับรองคนที่ 2)

คำถาม : เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง
คำตอบ :

เอกสารที่ต้องใช้แนบ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน             จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน                          จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร                    จำนวน 1 ฉบับ

**(เอกสารทุกฉบับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

คำถาม : เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ ใช้เอกสารใดบ้าง
คำตอบ :

เอกสารที่ต้องใช้แนบ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน        จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน                     จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ         จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร               จำนวน 1 ฉบับ

**(เอกสารทุกฉบับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

คำถาม : เอกสารการยื่นแบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ มีเอกสารอะไรบ้าง
คำตอบ :

เอกสารที่ต้องใช้แนบ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                               จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                            จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ดูแล) ถ้ามี             จำนวน 1 ฉบับ
4. หนังสือรับรองความพิการจากโรงพยาบาล
5. คลิปวิดีโอ ความยาวประมาณ 10 - 15 วินาที
6. รูปถ่ายหน้าตรง

**(เอกสารทุกฉบับเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

คำถาม : การขอรับเงินอุดหนุนเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เมื่อมาลงทะเบียนแล้วอยากทราบว่าจะได้รับเงินเมื่อไหร่
คำตอบ : จะได้รับเงินเมื่อเอกสารที่มาลงทะเบียนไว้ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ เพราะเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารต้องปิดประกาศรายชื่อไว้ที่ อบต. 15 วัน ถ้าไม่มีใครคัดค้านจะส่งต่อไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม (ประมาณ 1-2 เดือน)
คำถาม : ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีอายุเท่าไร่ ต้องต่อทุกปีหรือไม่
คำตอบ :

มีอายุ 1 ปี และต้องแจ้งดำเนินต่อใบอนุญาต ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 15 วัน มิฉะนั้นจะมีค่าปรับ 20% จากยอดค้างชำระ

คำถาม : ขอจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อประกอบกิจการ ใช้ระยะเวลาดำเนินการออกเอกสารเท่าไหร่
คำตอบ : ประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13