นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ผู้นำท้องที่

นายอาทิตย์ สุขแจ่ม
กำนันตำบลท่างาม
โทรศัพท์ 087-1987236

นายองอาจ เนียมมา
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ท่างาม
โทรศัพท์ 086-9269817
นางสาวน้ำผึ้ง ม่วงเฟื่อง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ท่างาม
โทรศัพท์ 063-2974277
นางวีณา บุญเทียน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ท่างาม
โทรศัพท์ 085-0498031
นายณรงค์ โพธิ์เกิด
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ท่างาม
โทรศัพท์ 085-0498031

นายกลิ้ง เทียนแดง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.ท่างาม
โทรศัพท์ 099-6476323
นายบุญเลิศ ดีจันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.ท่างาม
โทรศัพท์ 065-7578557
นายสิทธิพงษ์ พงษ์ไพกูล
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.ท่างาม
โทรศัพท์ 089-8391159
นายสว่าง อยู่ตาล
ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.ท่างาม
โทรศัพท์ 086-0244054

นายนิเวศน์ เหม็นแดง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.ท่างาม
โทรศัพท์ 061-3538309
นายวิชาญ อ่อนทอง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 ต.ท่างาม
โทรศัพท์ 083-1229958
นางฉลอม ต้วนพงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.12 ต.ท่างาม
โทรศัพท์ 080-6871993
นางสาวหทัยรัตน์ กุลคง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.13 ต.ท่างาม
โทรศัพท์ 099-3294601

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13