นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

สมาชิกสภาฯ

นายประมวล อุ่นวงค์
ประธานสภา อบต.ท่างาม
โทรศัพท์ 062-9423833

นางสาวจุฑามาศ ปานบำรุง
รองประธานสภา อบต.ท่างาม
โทรศัพท์ 093-1361596

นายจำลอง โชติรักษา
สมาชิกสภา อบต.ท่างาม ม.1
โทรศัพท์ 089-5654692
นายวินัย เพ็งเพชร
สมาชิกสภา อบต.ท่างาม ม.2
โทรศัพท์ 087-3159115
นายวันชัย โท้ทอง
สมาชิกสภา อบต.ท่างาม ม.3
โทรศัพท์ 091-1527677
นายอภิรัตน์ แตงอ่ำ
สมาชิกสภา อบต.ท่างาม ม.4
นางจันทร เจริญสะอาด
สมาชิกสภา อบต.ท่างาม ม.5
โทรศัพท์ 081-9712173
นายชนาธิป อ้นภา
สมาชิกสภา อบต.ท่างาม ม.6
โทรศัพท์ 089-2252237

นายวิโรจน์ ดีจันทร์
สมาชิกสภา อบต.ท่างาม ม.7
โทรศัพท์ 092-0349371
นายสมศักดิ์ เสือคง
สมาชิกสภา อบต.ท่างาม ม.9
โทรศัพท์ 089-0037954
นางวิลาสินีย์ เหม็นแดง
สมาชิกสภา อบต.ท่างาม ม.10
โทรศัพท์ 098-7593460

นายปราโมทย์ มีแจ้ง
สมาชิกสภา อบต.ท่างาม ม.12
โทรศัพท์ 083-6235415
นายดิเรก เรียนหมี
สมาชิกสภา อบต.ท่างาม ม.13
โทรศัพท์ 097-9864643

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13