นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 095-0049571

แกลเลอรี่กิจกรรม

14 มกราคม 2565 00:00
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
????⏩วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. อบต.ท่างาม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม โดยมีนายก อบต.ท่างาม รองนายก อบต.ท่างาม เลขานุการ นายก อบต.ท่างาม สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ท่างาม ผู้อำนวยการโรงเรียน และประชาชน เข้าร่วมประชุมสภาฯ ซึ่งมีรายละเอียดการประชุมดังนี้
????1.เรื่องเพื่อทราบ
-การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
นายลานสุขแจ่ม นายก อบต.ท่างาม ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ดังนี้
นโยบายที่กำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานในช่วง ๔ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) มีดังนี้
????๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โดยการจัดให้มี ทางคมนาคมที่สะดวก มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทั่วถึง เพื่อประโยชน์ในการรับส่งข่าวสารความรู้สู่ประชาชนการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค ที่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคและให้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี
????๒. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในตำบลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ การส่งเสริมให้มีการบริการสาธารณสุขที่ทั่วถึง และเป็นมาตรฐาน การส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกายและการกีฬา การจัดทำและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ผู้ยากไร้ การสนับสนุนกิจกรรม ลูกเสือชาวบ้าน อปพร. อสม. และชมรมผู้สูงอายุ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบลท่างามในด้านต่างๆ
????๓. นโยบายด้านพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้
โดยการส่งเสริม ให้ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพต่างๆ รวมถึงการให้กู้ยืมเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การแก้ไขปัญหาการว่างงาน การสนับสนุนการทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการพัฒนาโคกหนองนาโมเดล
????๔. นโยบายด้านต่างๆ ในการให้บริการประชาชน
โดยการเน้นคุณภาพงานให้บริการประชาชนที่สะดวก และรวดเร็วมีความโปร่งใสตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนสามารถเข้าร่วมตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในทุกๆด้าน
????5. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โดยการ ส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ และดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุข รวมถึงการสนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
????6. นโยบายด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ การส่งเสริมสถานศึกษาในตำบลเพื่อเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน การพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีของตำบล รวมถึงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
????2.เรื่องเพื่อพิจารณา
-การพิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภา ดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
-การพิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภา ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
-การพิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภา ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
-การพิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
-การพิจารณาให้ความเห็นชอบการยกให้กรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จากนายเจริญ นาคยิ้ม เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13