นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

21 มีนาคม 2565 00:00
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมศักดิ์ อุ่นวงค์ รองนายก อบต.ท่างาม เปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนางจุรี เกียรติศรีสิริ ปลัด อบต.ท่างาม รายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ท่างาม และพนักงาน อบต.ท่างาม เข้าร่วมอบรมโครงการ ซึ่งมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก และวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. จ.พิษณุโลก บรรยายอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร ป้องกันการกระทำผิดวินัยและการรักษาวินัย เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต. เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์อันดี ได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13