นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

4 เมษายน 2565 00:00
ประชุมพิจารณาวางแผนกรอบอัตรากำลัง

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ผู้บริหารเเละหัวหน้าส่วนราชการได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง การดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ผู้บริหารได้มอบนโยบาย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยได้มอบนโยบายดังกล่าวให้เเก่หัวหน้าส่วนราชการกำชับบุคลากรในสังกัดของตนอีกขั้นหนึ่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13