นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

20 เมษายน 2565 00:00
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมศักดิ์ อุ่นวงค์ รองนายก อบต.ท่างาม เป็นประะธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลท่างาม (ศปก.ต.ท่างาม) ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ อบต.ท่างาม โดยมีนางดอกรัง โพธิ์เกิด รองนายก อบต.ท่างาม หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข อบต.ท่างาม ประชุมร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่างาม และ อสม. ตำบลท่างาม เพื่อพิจารณาการขออนุญาติจัดงานอุปสมบท จำนวน 5 ราย ในพื้นที่ตำบลท่างาม และมาตรการป้องกันการจัดงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13