นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

19 กรกฏาคม 2565 00:00
ประชุมสภา อบต.ท่างาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 19 ก.ค. 2565
????วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 อบต.ท่างาม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม โดยมี นายก อบต.ท่างาม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ท่างาม ประชุมร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ท่างาม โดยมีประเด็นที่สำคัญในการประชุมดังนี้
????เรื่องเพื่อพิจารณา
1.ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ท่างาม (พ.ศ2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)
1.1 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ งบประมาณ 3,520,000 บาท
1.2 เครื่องพ่นหมอกควัน งบประมาณ 59,000 บาท
2.ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 17) หมวดค่าครุภัณฑ์
-กองช่าง จำนวน 59,100 บาท
-กองคลัง จำนวน 28,600 บาท
-สำนักปลัด จำนวน 212,300 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13