นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

17 สิงหาคม 2565 00:00
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายเฉลิมศักดิ์ อุ่นวงค์ รองนายก อบต.ท่างาม เปิดโครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ อบต.ท่างาม โดยมีนางจุรี เกียรติศรีสิริ ปลัด อบต.ท่างาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งมีวิทยากรจากท้องถิ่นอำเภอวัดโบสถ์อบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ให้กับกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในพื้นที่ตำบลท่างาม เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13