นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

30 มีนาคม 2566 00:00
โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ปี 2566
วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. อบต.ท่างาม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (การผลิตแหนแดงทดแทนปุ๋ยเคมี) ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ อบต.ท่างาม โดยมีนายลาน สุขแจ่ม นายก อบต.ท่างาม เปิดโครงการ และนางดวงกมล หยิบทรัพย์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่างาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก นายอิทธิพล ยอดโค้น ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ความรู้กับประชาชนผู้สนใจและเกษตรกร ตำบลท่างาม เกี่ยวกับแนวทางการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสาธิตการผลิตแหนแดงทดแทนปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยเรื่องการลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตพืชและสัตว์ เกษตรกรสามารถผลิตขยายแหนแดงไว้ใช้เอง โดยวิธีการที่ง่ายสะดวก รวดเร็ว ประหยัดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในตำบลท่างามได้ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13