นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670
แบบประเมิณความพึงพอใจ
 เพศชาย
 เพศหญิง
 ต่ำกว่า 20 ปี
 20 - 30 ปี
 31 - 40 ปี
 41 - 50 ปี
 50 ปีขึ้นไป

1. เรื่องที่รับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 การชำระภาษีป้าย
 การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
 การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
 การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
 การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
 การขอจดทะเบียนพาญิชย์
 การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
 การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
 การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
 การใช้ Internet ตำบล
 การชำระภาษีบำรุงท้องที่

2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ *
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด
1 2 3 4 5
2.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
2.2 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
2.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
2.4 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
2.5 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
1 2 3 4 5
3.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
3.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
3.3 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
3.4 ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
3.5 มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
1 2 3 4 5
4.1 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
4.2 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอ รับบริการ น้ำดื่ม ที่จอดรถ ฯลฯ
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
4.5 ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด

5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ควรปรับปรุงเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
 ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
 ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
 ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
 ด้านบริการการรับชำระภาษี
 ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร

6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13