นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(กองคลัง)
11 เมษายน 2567 11:04
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 1ต.ค.66-31 มี.ค.67 (6เดือนแรก)
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 1ต.ค.66-31 มี.ค.67 (6เดือนแรก)
โดยใช้แบบฟอร์ม Excel ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด สำหรับโปรแกรม Excel (Microsoft office)

โปรดคลิ๊ก ==>> o14 (xls)o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 (Excel ที่ ป.ป.ช. กำหนด) สำหรับ Microsoft Excel 2003 หรือรุ่นที่เก่ากว่า นามสกุล xls

โปรดคลิ๊ก ==>>
o14 (xls)o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 (Excel ที่ ป.ป.ช. กำหนด) xlsx


o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 1ต.ค.66-31 มี.ค.67 (6เดือนแรก) ตามแบบฟอร์ม Excel ที่ ป.ป.ช. กำหนด โดยเปิดผ่านกูเกิลชีท (google sheet) แสดงผลอัตโนมัติได้ด้วยโปรแกรมเล่นอินเตอร์เนต web browser ได้โดยตรง ซึ่งเหมาะสมสำหรับกรณีที่ไม่มีโปรแกรม Excel หรือ Microsoft office เป็นต้น
โปรดคลิ๊ก ==>> o14 (xls)o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 Google Sheet


องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13