นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(กองคลัง)
17 พฤษภาคม 2567 14:48
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2567
ประกาศ>> แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2567  
เจ้าหน้าที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม  จะจัดหน่วยบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  และภาษีป้าย  สำหรับผู้ที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่  โดยมีกำหนดวัน/เวลา/สถานที่  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 
**สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในหมู่บ้านของท่าน  หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ โทร. 055-009920 ต่อ 16 
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2567
ไพล์เอกสาร : NF2405170259386590.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13