นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(กองช่าง)
19 เมษายน 2567 10:33
EIT 2024 POSTER ปี พ.ศ. 2567
อบต.ท่างาม ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจทุกท่าน

รวมถึง
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ หน่วยงานภายนอก ผู้ร่วมปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสสำหรับการมีส่วนร่วมในการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ด้วยวิธีการตอบแบบสำรวจ
ตามแบบสอบถามวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร (EIT)
ตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด


โดยมีช่องทางการมีส่วนร่วมทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 วิธี ดังนี้

1.
วิธีการคลิ๊กลิงค์ URL บรรทัดนี้ เพื่อการเข้าถึงระบบ ITAs (หน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช.)

2. วิธีการพิมพ์ข้อความว่า https://itas.nacc.go.th/go/eit/iytrue ในช่อง URL ของโปรแกรมใช้งานอินเตอร์เนต หรือเว็บเบราว์เซอร์ (Internet Web Browser) ด้วยตัวท่านเอง

3. ใช้กล้องของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสแกนคิวอาร์โค้ด (QR code) เพื่อเข้าตอบแบบสอบถาม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์เพื่อให้ สำนักงาน ป.ป.ช. สามารถนำข้อมูลและความคิดเห็นของท่าน มาใช้ในการประเมิน วิเคราะห์ แปรผลและเสนอแนะให้กับ อบต.ท่างาม ได้นำไปใช้ปรับปรุงและยกระดับการพัฒนาคุณภาพด้านคุณธรรมความโปร่งใสและการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลให้ดียิ่งขึ้นต่อไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย

ท้ายที่สุดนี้ ในนามของ อบต.ท่างาม ขอกราบขอบพระคุณประชาชนและทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาในการมีส่วนร่วมตอบแบบสอบถาม EIT ในครั้งนี้ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

การตอบแบบสำรวจตามแบบสอบถามวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร (EIT) ตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
ไพล์เอกสาร : NF2404191054566276.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13