นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(กองช่าง)
21 มิถุนายน 2567 12:28
ขอเชิญทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ฯ ความโปร่งใส เพื่อการขับเคลื่อนตามแนวทางการตอบ eit ปี 2567 ตามนโยบายวาระสำคัญของ ผวจ พล
1. ขอเชิญทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ฯ ความโปร่งใสของ อบต.ท่างาม
1.1เข้าเว็บไซต์ อบต.ท่างาม www.tangam.go.th แล้วคลิ๊กที่โปสเตอร์เพื่อเข้าสู่ระบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย (หรือ EIT)
โดยมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เพื่อเข้าสู่ระบบการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยตรง ตาม ข้อ 1.1
 
2. โปรดกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ แล้วคลิ๊กปุ่ม รับรหัสผ่าน OTP (เลข 6 หลัก)
 
3. เมื่อได้รับ SMS จากสำนักงาน ป.ป.ช. (ITA-NACC) แจ้งรหัสผ่าน (เลข 6 หลัก)
3.1 ขอความกรุณาจากท่านโปรดนำตัวเลขรหัสผ่าน 6 หลักที่ได้จาก SMS ตามข้อ 3 มากรอกในช่องรหัสผ่าน  
3.2 คลิ๊กเข้าสู่ระบบ เพื่อเริ่มประเมิน ฯ ความโปร่งใส หรือ EIT โดยมีตัวชี้วัด จำนวน 9 หัวข้อ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (ไฟลฺ PDF แนวทางการตอบ eit2567 ตามนโยบายวาระสำคัญของ ผวจ พล. ที่แนบ)

แนวทางการตอบ eit 2567 ตามนโยบายวาระสำคัญของ ผวจ พล.
ไพล์เอกสาร : NF2406211236408708.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13