นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(สำนักปลัด)
11 เมษายน 2567 03:40
o 21 Dos & Don'ts แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ตามมาตรฐานทางจริยธรรม อบต ท่างาม
o 21 Do & Don't แนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม อบต ท่างาม
ไพล์เอกสาร : NF2404110356434145.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13