นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(สำนักปลัด)
11 เมษายน 2567 13:15
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี (2567-2569) อบต ท่างาม
o18 แผนบริหาร+พัฒนาบุคลากร อบต ท่างาม ล่าสุด
ไพล์เอกสาร : NF2404170546139772.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13