นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(สำนักปลัด)
29 ธันวาคม 2565 10:48
รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2565
ไพล์เอกสาร : NF2212291052237670.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13