นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(สำนักปลัด)
9 สิงหาคม 2566 09:53
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี พ.ศ. 2566
เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2566 (ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม 2566) ภายใต้คำขวัญ “ไกลเหล้า ไกลโรค ไกลอุบัติเหตุ” มุ่งให้ความสำคัญกับสุขภาพประชาชน เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก ทั้งด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อการมีสุขภาพที่ดี นำไปสู่การเลิกเหล้าตลอดชีวิต ด้วยการร่วมลงนามปฏิญาณตน ผ่านระบบลงนามออนไลน์ โดยสามารถลงนามได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันออกพรรษา พ.ศ. 2566

ช่องทาง :
- Link : http://noalcohol.ddc.moph.go.th/
- QR Code
ไพล์เอกสาร : NF2308090958466071.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13