นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 095-0049571

การติดต่อ


เบอร์โทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ส่วนราชการ หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ
แจ้งเหตุฉุกเฉิน
055-009920
11
สำนักปลัด 055-009920
12
โทรสาร (Fax)
055-009920 13
ห้องกองช่าง
055-009920
14
ห้องนายก อบต.
055-009920
15
ห้องกองคลัง
055-009920
16


Email thangamlocal@gmail.com
Facebook https://www.facebook.com/thangamlocal


องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13