นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

สภาพทั่วไป

ตำบลท่างาม  เป็นตำบลหนึ่งใน 6 ตำบล  ของอำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 13  บ้านหนองสลุง  ถนนสายวัดโบสถ์ - โป่งแค  ตำบลท่างาม  อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก อยู่ห่างจากอำเภอวัดโบสถ์  ประมาณ 9 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดพิษณุโลก   มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

หมู่ที่  1
บ้านสวนป่าน
หมู่ที่  2
บ้านหนองปลิง
หมู่ที่  3
บ้านท่างาม
หมู่ที่  4
บ้านใหม่ใต้
หมู่ที่  5
บ้านยาง
หมู่ที่  6
บ้านเขาไร่ศรีราชา
หมู่ที่  7
บ้านใหม่เหนือ
หมู่ที่  8
บ้านวังหนองแดง
หมู่ที่  9
บ้านปักตามี
หมู่ที่  10
บ้านหัวคงคา
หมู่ที่  11
บ้านหัววัง
หมู่ที่  12
บ้านวังเจ็ก
หมู่ที่  13
บ้านหนองสลุง


ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อบต.หินลาด อ.วัดโบสถ์,อบต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.  พิษณุโลก
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ อบต.บ้านยาง   อ.วัดโบสถ์  จ. พิษณุโลก
ทิศใต้
ติดต่อกับ อบต.บ้านป่า   อ.เมือง   จ. พิษณุโลก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อ .วัดโบสถ์  จ. พิษณุโลก


เนื้อที่
มีพื้นที่ทั้งหมด    จำนวน    63,125   ไร่     หรือจำนวน   101   ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเภท
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำแควน้อย  โดยบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำ  จะเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นและจะถัดออกไปสู่แนวเขตตำบล  ทั้งสองด้านเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตรกรรม  เช่น  ทำนา  การปลูกพืชไร่  การปลูกไม้ยืนต้น  การเลี้ยงสัตว์  มีลำน้ำแควน้อยไหลผ่านระยะทางประมาณ  10  กิโลเมตร  เป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการอุปโภคบริโภค  และการเกษตร
จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้าน มี 13 หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน  4  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 3, 4, 11, 12
หมู่ที่ 3  บ้านท่างาม
หมู่ที่ 4  บ้านใหม่ใต้
หมู่ที่ 11  บ้านหัววัง
หมู่ที่ 12  บ้านวังเจ๊ก

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. ทั้งหมด  9  หมู่บ้าน   ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13
หมู่ที่ 1  บ้านสวนป่าน
หมู่ที่ 2  บ้านหนองปลิง
หมู่ที่ 5  บ้านยาง
หมู่ที่ 6  บ้านเขาไร่ศรีราชา
หมู่ที่ 7  บ้านใหม่เหนือ
หมู่ที่ 8   บ้านวังหนองแดง
หมู่ที่ 9  บ้านปักตามี
หมู่ที่ 10  บ้านหัวคงคา
หมู่ที่ 13  บ้านหนองสลุง

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่มา  สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอวัดโบสถ์   กรมการปกครอง ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2554
การคมนาคม การจราจร
  • ถนนลาดยางของกรมโยธาธิการ   จำนวน    1  สาย
  • ถนนลาดยางของอบต. จำนวน    4   สาย
  • ถนน คสล.  ของอบต. จำนวน  72   สาย
  • ถนนลูกรัง จำนวน  63   สาย
  • เป็นถนนดิน จำนวน  32   สาย
การประปา มีระบบประปาของหมู่บ้าน  จำนวน  9  หมู่บ้าน  คือหมู่ที่  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13
ไฟฟ้า
  • จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้    จำนวน  1,705 ครัวเรือน
  • จำนวนครัวเรือนที่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  จำนวน 19 ครัวเรือน
การสื่อสาร เสียงตามสายในเขตตำบลท่างาม/หอกระจายข่าว  มีทั้งหมด   13  หมู่บ้าน


ประชากรตำบลท่างาม  ทั้งสิ้น   5,284  คน   แยกเป็นชาย   2,592  คน   หญิง  2,692  คน

หมู่บ้าน ชาย
หญิง
รวม
หมู่ที่ 1
383
390
773
หมู่ที่ 2
330
330
660
หมู่ที่ 3
27
23
50
หมู่ที่ 4
181
191
372
หมู่ที่ 5
202
208
410
หมู่ที่ 6
443
457
900
หมู่ที่ 7
242
260
502
หมู่ที่ 8
149
154
303
หมู่ที่ 9
159
167
326
หมู่ที่ 10
202
225
427
หมู่ที่ 11
99
120
219
หมู่ที่ 12
74
70
144
หมู่ที่ 13
101
97
198
รวม 2,592
2,692
5,284หมู่บ้าน ชาย
หมู่ที่ 1
275
หมู่ที่ 2
215
หมู่ที่ 3
13
หมู่ที่ 4
142
หมู่ที่ 5
123
หมู่ที่ 6
260
หมู่ที่ 7
196
หมู่ที่ 8
97
หมู่ที่ 9
98
หมู่ที่ 10
149
หมู่ที่ 11
76
หมู่ที่ 12
47
หมู่ที่ 13
64
รวม 1,755

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13