นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

สภาพทางสังคม


สภาพทางสังคม

การศึกษา
 • โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3 แห่ง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  - แห่ง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2 แห่ง
 • ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน  3 แห่ ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา ตำบลท่างามมีศาสนสถานทางพุทธศาสนาให้บริการประชาชน   ดังนี้
 • วัด  จำนวน   4   แห่ง
สาธารณสุข
 • สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน  1 แห่ง
 • ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  จำนวน  13 แห่ ง
 • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ จำนวน  100  %
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จำนวน  1  แห่ง  มีจำนวนสมาชิก  106  คน    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
ด้านการเมืองการบริหาร โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น แบ่งการบริหารออกเป็น  2  ฝ่ายคือ
 1. ฝ่ายสภาฯ  ประกอบด้วย
  1. ประธานสภา  จำนวน  1 คน
  2. รองประธานสภา  จำนวน  1 คน
  3. สมาชิกสภา  จำนวน  24 คน
  4. เลขานุการสภา  จำนวน  1 คน
 2. ฝ่ายบริหารอบต.  ประกอบด้วย
  1. นายกอบต.  จำนวน  1 คน
  2. รองนายกอบต.  จำนวน  2 คน
  3. เลขานุการนายก อบต. จำนวน  1 คน
 3. จำนวนบุคลากร  จำนวน  27 คน  แยกเป็น
  1. ชาย    จำนวน   10   คน
  2. หญิง   จำนวน   17  คน
  3. สำนักปลัดฯ   จำนวน   17 คน
 4. ระดับการศึกษาของบุคลากร
  1. ระดับประถมศึกษา จำนวน  7 คน
  2. ระดับมัธยมศึกษา จำนวน    2 คน
  3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    1    คน
  4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นสูง)   3    คน
  5. ระดับปริญญาตรี จำนวน   13  คน
  6. ระดับปริญญาโท จำนวน  1 คน
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน จำนวนบุคลากร  จำนวน  27 คน แยกเป็น
  1. ชาย    จำนวน  10 คน
  2. หญิง   จำนวน  17 คน
  3. สำนักปลัดฯ   จำนวน  17 คน
ระดับการศึกษาของบุคลากร
  1. ระดับประถมศึกษา จำนวน  7 คน
  2. ระดับมัธยมศึกษา จำนวน  2 คน
  3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  1 คน
  4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ชั้นสูง)  3 คน
  5. ระดับปริญญาตรี จำนวน  13 คน
  6. ระดับปริญญาโท จำนวน  1 คน


องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13