นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

สภาพเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 85 รองลงมา คือ รับจ้าง ค้าขาย พนักงานบริษัท เอกชน และอื่น ๆ

ด้านกลุ่มอาชีพ มีจำนวน 5 กลุ่ม

ลำดับ
ชื่อกลุ่ม/องค์กรกิจกรรม
จำนวนสมาชิก(คน)
เงินทุน(บาท)
หมายเหตุ
1
กลุ่มอาชีพเกษตรชาวไร่/ชาวนา
402 393,550.00

2 กลุ่มการเลี้ยงโคเพื่อการเรียนรู้
70
120,000.00

3 กลุ่มเลี้ยงโคของนิคมทุ่งสาน
235
54,000.00

4 สหกรณ์ปศุสัตว์
85
73,000.00

5 กลุ่มปุ๋ย
235
45,000.00


กลุ่มออมทรัพย์ มีจำนวน 2 กลุ่ม

ลำดับ
ชื่อกลุ่ม/องค์กรกิจกรรม
จำนวนสมาชิก(คน)
เงินทุน(บาท)
หมายเหตุ
1
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2,063
6,623,488.79

2 ออมทรัพย์แม่บ้าน
45
300,000.00


กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน มีจำนวน 20 กลุ่ม

ลำดับ
ชื่อกลุ่ม/องค์กรกิจกรรม
จำนวนสมาชิก(คน)
เงินทุน(บาท)
หมายเหตุ
1
กองทุนหมู่บ้าน (กทบ.)
1,467
13,055,664.80

2 กองทุน กขคจ.
262
1,437,647.25

3 กองทุนสงเคราะห์ราษฎร
237
37,900.00

4 กองทุนสตรีอาสา
71
72,000.00

5 กองทุนฉางสำรองข้าว
117
43,724.92

6 กองทุนหมุนเวียน
45
78,000.00

7 กองทุนอาหาร
28
1,470.00

8 ฌาปนกิจหมู่บ้าน
1,611
40,687.00

9 กองทุนบ้าน
89
65,000.00

10 กองทุนเงินบริจาคโครงการ (กขคจ.)
62
48,573.13

11 กองทุนหุ้น (กทบ.)
91
19,366.25

12 กองทุนค่าใช้จ่าย (กทบ.)
91
15,270.43

13 โครงการเศรษฐกิจชุมชน
181
127,858.49

14 กองทุนลานตากผลผลิต
89
15,165.50

15 กองทุน  1 ล้านบาทต่อยอด
178
1,500,194.42

16 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
530
3,218,600.00

17 กองทุนสุขาภิบาล
- 15,386.00

18 กลุ่มแม่บ้าน
70
201,000.00

19 ชมรมผู้สูงอายุ
50
3,000.00


ด้านธุรกิจในเขตหมู่บ้าน

ลำดับ
ชื่อกลุ่ม/องค์กรกิจกรรม
จำนวน (แห่ง/กลุ่ม/กิจกรรม)
1
ร้านขายของชำ
31
2 โรงเลี้ยงไก่
2
3 ร้านค้าชุมชน
2
4 ศูนย์สาธิตการตลาด
2
5 ร้านซ่อมรถ
5
6 ปั๊มน้ำมัน
2
7 โรงสี
4


องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13