นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

คณะผู้บริหาร

นายลาน สุขแจ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
โทรศัพท์ 062-8982670

นายเฉลิมศักดิ์ อุ่นวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
โทรศัพท์ 064-6781999
นางดอกรัง โพธิ์เกิด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
โทรศัพท์ 086-9293368

นายสรภัท ลิ่มพันธ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
โทรศัพท์ 086-9276660

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13