นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

(กองคลัง)
นางสุขวสา ตรงต่อกิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 061-8936451

นางสาวสุทัศน์ วงษา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทรศัพท์ 089-7075032
นางสาวขวัญใจ มะลาศรีมูล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทรศัพท์ 094-5978232
นางจิรัชยา แตงอ่ำ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทรศัพท์ 088-8939242

นางสาวศรีสมร สุขไพศาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ 084-7174334
นางสาวทัศนีย์ โฉมแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ 084-1532210
นางสาวน้ำผึ้ง กุลคง
คนงาน
โทรศัพท์ 0801181717

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13