นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

(กองช่าง)
นายกรฤต ปานรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 055-009920

นายภัทธนะพงศ์ ธรรมวิจารณ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 055-009920

นางสุธีวรรณ บุญสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 055-009920
นายไกรศักดิ์ กุลคง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ 055-009920
นายสมชาย คุ้มพวง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทรศัพท์ 055-009920
นายอนุกูล โตแตง
คนงาน
โทรศัพท์ 055-009920
นางสาวมุกดา บัวระพัน
คนงาน
โทรศัพท์ 055-009920
นายนพพร มีแจ้ง
คนงาน
โทรศัพท์ 055-009920

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13