นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

(กองช่าง)
นายกรฤต ปานรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 061-7896985

นายภัทธนะพงศ์ ธรรมวิจารณ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 086-212-4418

นางสุธีวรรณ บุญสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 082-1635353
นายไกรศักดิ์ กุลคง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ 087-6194284
นายสมชาย คุ้มพวง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทรศัพท์ 084-9123583
นายอนุกูล โตแตง
คนงาน
โทรศัพท์ 088-1733752
นางสาวมุกดา บัวระพัน
คนงาน
โทรศัพท์ 099-4672471
นายนพพร มีแจ้ง
คนงาน
โทรศัพท์ 089-4705835

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13