นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

(สำนักปลัด)
นางดวงกมล หยิบทรัพย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 055-009920

นายไฉน บุญทั่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ 055-009920
จ.อ.วราพงษ์ อ่อนตา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทรศัพท์ 055-009920

นายสิรชัย แจ่มสุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-009920
นางสาวสโรชา ภู่เงิน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-009920
นายธานิน สุดตาชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-009920
นางสาวทัศนันท์ เพ็ชรพินิจ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 055-009920

นางสาวสุธางค์รัตน์ ปานเกิด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 055-009920

นางฑิฏารัตน์ ภุมรินทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 055-009920

นางสาวมณี อ้นภา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ 055-009920
นางสาวระวีวรรณ กุลคง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ 055-009920
นางสาวนันทฉัตร หลงแขก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ 055-009920

นายเดือน สังข์บุญลือ
พนักงานงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทรศัพท์ 055-009920
นายประทีป โกษากรณ์
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ 055-009920

นางสาวชฎาพร จันทร์คง
คนงาน
โทรศัพท์ 055-009920
นายลูกทุ่ง กุลคง
คนงาน
โทรศัพท์ 055-009920
นางสาวฉัตรติยา อ่ำอ่วม
คนงาน
โทรศัพท์ 055-009920
นางสาววิภาวรรณ มีญวน
คนงาน
โทรศัพท์ 055-009920
นางสาวบุษยากร บุญเทียน
คนงาน
โทรศัพท์ 055-009920
นางสาวจิราภา อุ่นวงศ์
คนงาน
โทรศัพท์ 055-009920
นางสาวผการัตน์ ส่งเมา
คนงาน
โทรศัพท์ 055-009920
นางสาวกานต์มณี ส่งเมา
คนงาน
โทรศัพท์ 055-009920
นายพิณยู สุดซื่อ
คนงาน
โทรศัพท์ 055-009920

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13