นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

(สำนักปลัด)
นางดวงกมล หยิบทรัพย์
หัวหน้าสำนักปลัด

นายไฉน บุญทั่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จ.อ.วราพงษ์ อ่อนตา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายสิรชัย แจ่มสุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสโรชา ภู่เงิน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายธานิน สุดตาชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวทัศนันท์ เพ็ชรพินิจ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสุธางค์รัตน์ ปานเกิด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายภัทธนะพงศ์ ธรรมวิจารณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเอื้อม พันพัด
พนักงานสูบน้ำ

นางฑิฏารัตน์ ภุมรินทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวมณี อ้นภา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวระวีวรรณ กุลคง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนันทฉัตร หลงแขก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายเดือน สังข์บุญลือ
พนักงานงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายประทีป โกษากรณ์
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวชฎาพร จันทร์คง
คนงาน
นายลูกทุ่ง กุลคง
คนงาน
นางสาวฉัตรติยา อ่ำอ่วม
คนงาน
นางสาววิภาวรรณ มีญวน
คนงาน
นางสาวบุษยากร บุญเทียน
คนงาน
นางสาวจิราภา อุ่นวงศ์
คนงาน
นางสาวผการัตน์ ส่งเมา
คนงาน
นางสาวกานต์มณี ส่งเมา
คนงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13