นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

(สำนักปลัด)
นางดวงกมล หยิบทรัพย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 096-6763938

นายไฉน บุญทั่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ 080-0070171
จ.อ.วราพงษ์ อ่อนตา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทรศัพท์ 061-5195245

นายสิรชัย แจ่มสุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 091-6971804
นางสาวสโรชา ภู่เงิน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 081-9742455
นายธานิน สุดตาชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 095-4545263

นางสาวสุธางค์รัตน์ ปานเกิด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 096-2294245
นายภัทธนะพงศ์ ธรรมวิจารณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ 086-2124418

นายเอื้อม พันพัด
พนักงานสูบน้ำ
โทรศัพท์ 086-9272329

นางฑิฏารัตน์ ภุมรินทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 081-6050552

นางสาวมณี อ้นภา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ 092-5149496
นางสาวระวีวรรณ กุลคง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ 087-7334288

นายเดือน สังข์บุญลือ
พนักงานงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทรศัพท์ 089-6384702
นายประทีป โกษากรณ์
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ 090-1554481

นางสาวชฎาพร จันทร์คง
คนงาน
โทรศัพท์ 089-9075512
นายลูกทุ่ง กุลคง
คนงาน
โทรศัพท์ 099-1529282
นางสาวฉัตรติยา อ่ำอ่วม
คนงาน
โทรศัพท์ 063-4983282
นางสาววิภาวรรณ มีญวน
คนงาน
โทรศัพท์ 088-1643896

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13