นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

หัวหน้าส่วนราชการ

นางจุรี เกียรติศรีสิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
โทรศัพท์ 081-8864958

นางดวงกมล หยิบทรัพย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 096-6763938
นางสุขวสา ตรงต่อกิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 094-7949328
นายกรฤต ปานรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 061-7896985

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13