นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

สำนักปลัด

 สถานที่ตั้ง
: ม.13 บ้านหนองสลุง ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
โทรศัพท์
: 055-009920 กด 12
โทรสาร
: 055-009920 ต่อ 13

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13