นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

22 มีนาคม 2567 00:00
งาน
วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม นายลาน สุขแจ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาอบต. ท่างาม ,พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. ท่างาม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะ ที่สามารถนำไป รีไซเคิลหรือไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้คืนสู่ชุมชน จึงได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะประจำหมู่บ้านเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชนที่สมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะ อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน และนำรายได้ไปสู่การจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย การซื้อ-ขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ การสมัครสมาชิกธนาคารขยะ รวมถึงระเบียบและคำสั่งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ อบต.ท่างาม วันนี้มีการซื้อ-ขายขยะต่าง ๆ ได้แก่ ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษขาว/ดำ กระดาษลัง กระป๋องอลูมิเนียม ฯลฯ #MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION MOI WASTE BANK WEEK 2024


3

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13