นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

13 มกราคม 2566 00:00
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
วันที่ 13 มกราคม 2566 นายลาน สุขแจ่ม นายก อบต.ท่างาม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 และนางจุรี เกียรติศรีสิริ ปลัด อบต.ท่างาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ อบต.ท่างาม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต.ท่างาม คณะครู ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่างาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไร่ศรีราชา ร่วมกิจกรรมแข่งขันเกม ตอบคำถาม มีการแสดงของเด็กปฐมวัย พร้อมแจกของขวัญให้กับเด็กที่มาร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระเบียบวินัยอันดี ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13