นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

22 มีนาคม 2566 00:00
โครงการจัดงานนมัสการและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2566
วันที่ 22 มีนาคม 2566 อบต.ท่างาม จัดโครงการนมัสการและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2566 ณ วัดเสนาสน์ โดยมีนายลาน สุขแจ่ม นายก อบต.ท่างาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ท่างาม ปลัด อบต.ท่างาม พนักงาน อบต.ท่างาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่างาม และประชาชนตำบลท่างาม เข้าร่วมโครงการ ช่วงเช้า เวลา 08.30 น. นายลาน สุขแจ่ม นายก อบต.ท่างาม พร้อมกับนายอาทิตย์ สุขแจ่ม กำนัน ต.ท่างาม นายบุญเลิศ ดีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.ท่างาม สมาชิกสภา อบต.ท่างาม ปลัด อบต.ท่างาม พนักงาน อบต.ท่างาม และเจ้าอธิการดิเรกธีรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเสนาสน์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ลงจากหอพระธาตุวัดเสนาสน์ เพื่อไปประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ได้มีพิธีขบวนแห่อัญเชิญเครื่องราชสักการะพระบรมสารีริกธาตุมาหน้าพระอุโบสถ โดยเวียนรอบอุโบสถ 3 รอบ แล้วประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้มีประชาชนมาสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและรองรับน้ำสรงที่ล้นออกมาจากภาชนะบรรจุองค์พระบรมสารีริกธาตุ นำไปปะพรมคนในครอบครัว บ้านเรือน ไร่นา ให้เกิดความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุวัดเสนาสน์ให้คงอยู่ และสืบทอดไปถึงรุ่นลูกหลาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวัดเสนาสน์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของตำบลท่างาม และอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญของวัดเสนาสน์ ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้กราบสักการะบูชา อันเป็นสิ่งศักด์สิทธิ์ คู่จังหวัดพิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13