นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

3 พฤษภาคม 2566 00:00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน (น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น)
วันที่ 3 พ.ค. 2566 เวลา 08.30 น. นางอุไร อ่ำอ่วม รองนายก อบต.ท่างาม ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน (การแปรรูปสุมนไพรจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางจุรี เกียรติศรีสิริ ปลัด อบต.ท่างาม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สำหรับการจัดโครงการในวันนี้มีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ ในภาคเช้าจะเป็นการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สอนโดยวิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก (นางสาวช่อเพชรรัดดา ปานโท้) และกิจกรรมในภาคบ่ายจะเป็นแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น (การทำสบู่เหลว โดยมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นส่วนประกอบ) สอนโดย นางกันชาณัฎฐ์ เนียมทอง วิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือนต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13