นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

13 มิถุนายน 2566 00:00
กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควัน และแจกทรายอะเบท หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลิง และวัดเกาะแก้ว ตำบลท่างาม
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม มอบหมายให้ พนักงาน อบต. ร่วมกับ อสม. หมู่ที่ 2
ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน และแจกทรายอะเบท เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลิง และวัดเกาะแก้ว ตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13