นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

9 มิถุนายน 2566 00:00
โครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 2566
วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายสรภัท ลิ่มพันธ์ รองนายกอบต.ท่างาม ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก อถล. ประจำปี 2566 โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ของสำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ (นางสาวเปรมจิตร โทยะบุตร ) เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การทำจุลินทรีย์ EM ball และน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล. ในพื้นที่ตำบลท่างาม) นำผลิตภัณฑ์ EM ball และน้ำหมักจุลินทรีย์แสงที่ผลิตเองนำกลับมาใช้ย่อยสลายวัตถุเน่าเสีย สิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสียที่มีกลิ่นเหม็น และใช้ทางการเกษตรเป็นการช่วยปรับสภาพดินและคืนความสมดุลของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13