นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

แกลเลอรี่กิจกรรม

13 มิถุนายน 2566 00:00
การมอบบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายลาน สุขแจ่ม นายก อบต.ท่างาม พร้อมด้วย นางสาวไตรทิพ ราศรี เลขานุการนายก นางดวงกมล หยิบทรัพย์ หัวหน้าสำนักปลัด และนางสาวทัศนันท์ เพ็ชรพินิจ นักพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่สำหรับการมอบบ้านผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ ภายใต้โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 หลัง ประกอบด้วย 1. นางนกเล็ก พระโฉม ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 2. นายทอง สุขเหลือง คนพิการ หมู่ที่ 9 3. นางน้ำฝน บัวเพ็ง คนพิการ หมู่ที่ 10 4. นางสาวนภา มาตรักชาติ คนพิการ หมู่ที่ 8 โดยได้รับการต้อนรับจากทางท่านผู้นำชุมชนของหมู่ต่างๆ พร้อมทั้ง อสม. และได้งบประมาณสนับสนุนในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร - วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 นายลาน สุขแจ่ม นายก อบต.ท่างาม พร้อมด้วย นางจุรี เกียรติศรีสิริ ปลัด อบต.ท่างาม นางดวงกมล หยิบทรัพย์ หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวทัศนันท์ เพ็ชรพินิจ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นายณรงค์ โพธิ์เกิด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 และนางจันทร เจริญสะอาด ส.อบต. หมู่ที่ 5 ได้ลงพื้นที่มอบบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย (นายน้ำหวาน กันศรี) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จาก พมจ. พิษณุโลก เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท (ซ่อมแซมในส่วนของพื้นบ้าน) เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13