นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670

ข่าวสารประชาสัมพ้นธ์

(สำนักปลัด)
10 เมษายน 2566 14:19
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไพล์เอกสาร : NF2304100220265660.pdf
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13