นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670
เอกสารบริการประชาชน
1. แบบขอใช้บริการน้ำประปา
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
2. แบบฟอร์มขอติดตั้งมาตรน้ำ
เอกสารดาวน์โหลด
3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
เอกสารดาวน์โหลด
4. แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
เอกสารดาวน์โหลด
5. แบบคำร้องทั่วไป/แบบรับเรื่องราวร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
6. คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
7. คำร้องขอสนับสนุนน้ำ
เอกสารดาวน์โหลด
8. คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้ารายทาง
เอกสารดาวน์โหลด
9. หนังสือรับอรองขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
เอกสารดาวน์โหลด
10. แบบรับเรื่องราวร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
1. คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
2. คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
3. คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ (สำหรับประชาชน)
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
4. คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
5. คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
6. คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีป้าย
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
7. คู่มือสำหรับประชาชนการจดทำเบียนพาณิชย์
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
8. คู่มือสำหรับประชาชน
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
9. แผ่นพับเอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562)
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
10. แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
11. คู่มือสำหรับประชาชน อบต.ท่างาม

คู่มือสำหรับประชาชน อบต.ท่างาม จำนวน 15 กระบวนงาน
เอกสารดาวน์โหลด
12. คู่มือ/เเนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/เเจ้งเบาะเเสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เอกสารดาวน์โหลด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13