นายลาน สุขแจ่ม
( นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม )
โทรศัพท์ 062-8982670
เอกสารบริการประชาชน
1. แบบขอใช้บริการน้ำประปา
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
2. แบบฟอร์มขอติดตั้งมาตรน้ำ
เอกสารดาวน์โหลด
3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
เอกสารดาวน์โหลด
4. แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
เอกสารดาวน์โหลด
5. แบบคำร้องทั่วไป/แบบรับเรื่องราวร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
6. คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
7. คำร้องขอสนับสนุนน้ำ
เอกสารดาวน์โหลด
8. คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้ารายทาง
เอกสารดาวน์โหลด
9. หนังสือรับอรองขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
เอกสารดาวน์โหลด
10. แบบรับเรื่องราวร้องทุกข์
เอกสารดาวน์โหลด
11. แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด

กรณีที่เจ้าของทรัพย์สิน ได้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วพบว่ามีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง  และต้องการแก้ไขรายการที่ดิน หรือรายการสิ่งปลูกสร้างใดๆ 
** ท่านสามารถกรอกคำร้องนี้มายื่นได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม  หรือช่องทางออนไลน์  ได้แก่  เว็บไซต์ อบต. , Facebook  และ  E-mail >> 6650705@dla.go.th
คำร้องขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1. คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
2. คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
3. คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ (สำหรับประชาชน)
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
4. คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
5. คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
6. คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีป้าย
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
7. คู่มือสำหรับประชาชนการจดทำเบียนพาณิชย์
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
8. คู่มือสำหรับประชาชน
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
9. แผ่นพับเอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562)
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
10. แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ไฟล์ข้อมูลประกอบ
11. คู่มือสำหรับประชาชน อบต.ท่างาม

คู่มือสำหรับประชาชน อบต.ท่างาม จำนวน 15 กระบวนงาน
เอกสารดาวน์โหลด
12. คู่มือ/เเนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/เเจ้งเบาะเเสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เอกสารดาวน์โหลด
13. คู่มือสำหรับประชาชนเพื่อการขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาต ตาม พ.ร.บ.แร่ 2560
คู่มือสำหรับประชาชนเพื่อการขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาต ตาม พ.ร.บ.แร่ 2560
14. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ITA ปี 67
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ITA ปี 67
15. O11 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่
O11 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่
16. คู่มือประชาชน 15 กระบวนงาน 2567
คู่มือประชาชน 15 กระบวนงาน 2567
1. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

O14 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
2. คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 128 แห่ง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันแล

ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

เอกสารดาวน์โหลด
3. คู่มือคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำ อบต.

สคบ.ส่งคู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่นให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คบ.)ประจำ อบต.ท่างาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำแนกได้ 4 หัวข้อหลัก รวม 49 รายการ ประกอบด้วย

1. การจัดการเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคตามพ.ร.บ. คบ. พ.ศ. ๒๕๒๒ (กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง)

2. ตัวอย่างแบบหนังสือการจัดการเรื่องร้องทุกข์

3. การบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ฝ่าฝืนพ.ร.บ.คบ. พ.ศ. ๒๕๒๒ (กระบวนการยุติธรรมทางอาญา)

4. ตัวอย่างการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ

https://drive.google.com/file/d/1hxaqs8QaoT4e3_A_554FPm2jyS3uO8vd/view
คู่มือคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำ อบต.
4. คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณITA
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณITA
5. O10 คู่มือปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต ท่างาม
O10 คู่มือปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต ท่างาม + กฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ
6. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
7. คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP
8. คู่มือการจัดทำรายงานด้านพลังงาน e-report energy
คู่มือการจัดทำรายงานด้านพลังงาน e-report.energy.go.th
9. คู่มือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลควบคุมภายใน
คู่มือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลควบคุมภายใน
10. คู่มือคัมภีร์นักวินัยท้องถิ่นมืออาชีพ Updated 5 ธค 60
คู่มือคัมภีร์นักวินัยท้องถิ่นมืออาชีพ Updated 5 ธค 60
11. คู่มือ+หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรมท้องถิ่น
คู่มือ+หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรมท้องถิ่น
12. คู่มือปฏิบัติงาน ตาม พรบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พศ ๒๕๖๒ อบต
คู่มือปฏิบัติงาน ตาม พรบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พศ ๒๕๖๒ อบต
13. คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
14. คู่มือบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อปท
คู่มือบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อปท
15. o22 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบ
o22 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งเบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. คู่มือวิธีการใช้งานบริการออนไลน์ อบต ท่างาม E-service
คู่มือวิธีการใช้งานบริการออนไลน์ อบต ท่างาม E-service
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
บ้านหนองสลุง หมู่ 13 ถ.วัดโบสถ์-โป่งแค ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โทรศัพท์ :  055-009920 ต่อ 12     โทรสาร :  055-009920 ต่อ 13